-
logo

Угода користувача про надання Додаткового сервісу DomoTV

01.10.2021 00:12

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Анлімітед Телеком", що є оператором телекомунікацій, згідно з рішенням НКРЗІ № 305 від 08.07.2010 року (надалі – "Провайдер"), що діє на підставі Договору про надання послуг від «01» січня 2020 р. № Б/Н, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Омега ТВ" (надалі – "Контент-партнер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені Контент-партнера надання послуги "DomoTV" (далі Послуга) необмеженому колу осіб, на умовах, встановлених у Угоді користувача (далі – "Угода").

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Абонент – фізична особа, якій надано можливість отримувати Додатковий сервіс через Контент-партнера на умовах цієї Угоди і Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ.

1.2. Особистий кабінет – персональна сторінка Абонента на офіційному сайті Провайдера з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Додаткового сервісу, за умови зміни Тарифного пакету послуг доступу до мережі Інтернет та/або замовляти додаткові послуги тощо), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами Провайдера за Додатковим сервісом Контент-партнера.

1.3. Плата – абонентна плата за надання телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ, включаючи плату за підтримку Додаткового сервісу Контент-провайдера, яка сплачується Абонентом Провайдеру відповідно до чинних тарифів/цін Провайдера та / або Контент-партнера згідно умов цієї Угоди.

1.4. Телекомунікаційна мережа – це комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, дротових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням.

1.5. Згода Абонента – офіційно оформлене на підставі добровільного волевиявлення погодження, виражене Абонентом в будь-який спосіб щодо зміни умов Угоди, Публічного договору та / або характеристик Послуги, в т.ч. шляхом вчинення інших дій, що можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера та / або Контент-партнера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору, тощо).

1.6. Заявка – звернення на підставі якого Абонент має намір отримувати Додатковий сервіс у Провайдера;

1.7. Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента Провайдером, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг Провайдера та Додаткового сервісу Контент-партнера.

1.8. Контент – аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються або показ яких забезпечується через сервер Контент-партнера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Контент-партнера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ до мережі Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Контент-провайдера.

1.9. Послуга – агрегація лінійного та нелінійного контенту та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цієї Угоди, що здійснюється Контент-партнером на підставі договорів з правовласниками Контенту.

1.10. Додатковий сервіс – доступ до перегляду Контенту. Додатковий сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Додаткового сервісу можливе виключно за наявності підключення телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ та абонентського Обладнання (зокрема, STB, Smart телевізор де встановлений програмний додаток Провайдера, тощо) виключно в межах території України.

1.11. ТВ - приставка (Set Top Box або STB) – абонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Додаткового сервісу (далі також – "Обладнання").

1.12. Smart TV – технологія інтеграції Інтернету і цифрових інтерактивних сервісів в сучасні телевізори та ресивери цифрового телебачення (далі також якщо інше не передбачено прямо або не вбачається з контексту Угоди – також "Обладнання"), що передбачає можливість отримання Сервісу.

1.13. Програмний додаток - програмне забезпечення, яке розроблене з метою забезпечення можливості отримання Абонентом Додаткового сервісу на Обладнанні Абонента і не передбачає використання додаткових протоколів доставки відео-, аудіо- сигналів. Перелік програмних додатків та технічні вимоги для доступу до Додаткового сервісу встановлюються Провайдером та Контент-партнером.

1.14. Активація сервісу – приведення Провайдером програмного додатку на Обладнанні у стан, який надає Абонентові доступ до Додаткового сервісу

1.15. Деактивація сервісу – приведення Провайдером та/або Абонентом Програмного додатку на Обладнанні у стан, який виключає доступ Абонента до Додаткового сервісу;

1.16. Розрахунковий період – один календарний місяць.

1.17. Одиниця вимірювання Додаткового сервісу – один місяць.

1.18. Білінгова система – програмно-апаратний комплекс Провайдера, що використовується для обліку Абонентів, угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.

1.19. Офіційний сайт Провайдераhttps://domonet.ua

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Відповідно до умов цієї Угоди Абонент замовляє відповідний пакет Додаткового сервісу Контент-партнера за умови вибору відповідного Тарифного пакету послуг доступу до мережі Інтернет та оплачує його за чинним тарифом, а Контент-партнер надає замовлений Абонентом пакет Додаткового сервісу через Провайдера, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цій Угоді.

2.2. Для замовлення Додаткового сервісу Абонент, який отримує телекомунікаційні послуги Провайдера в Особистому кабінеті здійснює активацію Додаткового сервісу.

2.3. Для замовлення Додаткового сервісу Абонент який не отримує телекомунікаційні послуги Провайдера здійснює подання Заявки на офіційному сайті Провайдера або за контактними телефонами, вказаними на ньому.

2.4. З моменту подання Заявки або Активації сервісу Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цієї Угоди, погодився з нею та приєднався до неї на викладених умовах.

2.5. Обраний при підключенні Абонентом пакет Додаткового сервісу зазначається в Заявці або під час Активації сервісу. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на місяць шляхом:

2.5.1. Подання відповідних Заявок на офіційному сайті Провайдера;

2.5.2. Через Особистий кабінет (за наявності технічної можливості);

2.5.3. Звернення за контактними телефонами на офіційному сайті Провайдера. Усі дзвінки з такого номеру телефону фіксуються в Білінговій системі.

2.6. Звернення Абонента до Провайдера за допомогою контактних телефонів, зазначених на офіційному сайті Провайдера та/або через Особистий кабінет вважаються волевиявленням Абонента та не підлягають додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.

2.7. На підставі Заявки Провайдера вносить персональні дані Абонента як користувача Додаткового сервісу до Білінгової системи.

3. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОДАТКОВОГО СЕРВІСУ

3.1. Право на отримання Додаткового сервісу Абонент має за умови, якщо:

3.1.1. Надання йому телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ в межах території України;

3.1.2. Подав Провайдеру Заявку у спосіб зазначений в цій Угоді;

3.1.3. Має Обладнання з встановленим Програмним додатком;

3.1.4. Не має заборгованості за надані Провайдером телекомунікаційні послуги;

3.1.5. Не має заборгованості за наданий Контент-партнером Додатковий сервіс.

3.2. Провайдер та Контент-партнер зобов'язані забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом під час Активації сервісу, а також інформації, наданої Абонентом під час приєднання або виконання умов цієї Угоди. Доступ до такої інформації Провайдер та Контент-партнер має право надавати в установленому законодавством порядку.

3.3. Абонент, надаючи персональні дані під час приєднання до цієї Угоди, надає Провайдеру та Контент-партнеру згоду на збір та обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Додаткового сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цієї Угоди, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером та Контент-партнером третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер та Контент-партнер гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цієї Угоди, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом всього строку надання Додаткового сервісу та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його надання.

3.4. Облік споживання Додаткового сервісу Абонентом починається з дати Активації Сервісу в Особистому кабінеті.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість підтримки Додаткового сервісу Контент-партнера встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента, шляхом публікації на Офіційному сайті Партнера.

4.2. Оплата за підтримку Додаткового сервісу здійснюється в безготівковій формі за встановленими Провайдером цінами, чинними у Розрахунковому періоді.

4.3. Оплата може проводитися:

4.3.1. Шляхом використання платіжних терміналів (IPay, Easy Pay, Ibox, 2Click, Flash pay тощо);

4.3.2. У відділеннях банківських установ;

4.3.3. Шляхом використання мобільних додатків, онлайн-банкінгів або інтернет-банкінгу типу Приват24, Ошад24 тощо.

4.4. Оплата за підтримку Додаткового сервісу Контент-партнера може проводитися Абонентом одночасно з оплатою телекомунікаційних послуг Провайдера.

4.5. Умови цієї Угоди, пакети Додаткового сервісу встановлюються Провайдером  та/або Контент-партнером та можуть змінюватися в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цієї Угоди, підлягає публікації на Офіційному сайті Провайдера не менше ніж за 7 (сім) днів до запровадження цих змін. Абонент вважається таким, що прийняв умови зміненої Угоди у з моменту здійснення плати за підтримку Додаткового сервісу.

4.6. Абонент оплачує за підтримку Додаткового сервісу на умовах попередньої оплати за Розрахунковий період.

4.7. В разі несплати або сплати не в повному обсязі за підтримку Додаткового сервісу в результаті чого на Особовому рахунку Абонента виникла заборгованість, надання Додаткового сервісу тимчасово припиняється. При цьому плата за підтримку Додаткового сервіс нараховується Абоненту в повному обсязі впродовж всього періоду тимчасового припинення надання Додаткового Сервісу.

4.8. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Додаткового сервісу, ця Угода з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

5.1. Абонент зобов'язаний:

5.1.1. мати Обладнання з встановленим Програмним додатком, визначеним Провайдером на офіційному сайті;

5.1.2. мати доступ до мережі Інтернет/ДОМОНЕТ зі швидкістю не менше 6 Мбіт/сек.;

5.1.3. своєчасно оплачувати за підтримку Додаткового сервіс та телекомунікаційні послуги Провайдера;

5.1.4. стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу з метою уникнення припинення надання Додаткового сервісу, а також самостійно стежити за всіма змінами, що відбуваються в цій Угоді на Офіційному сайті Провайдера;

5.1.5. при виборі перегляду Контенту Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд;

5.1.6. виконувати умови цієї Угоди;

5.1.7. використовувати Додатковий сервіс в межах території України;

5.1.8. має інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

5.2. Абонент гарантує здійснення контролю наявності підключення до мережі Інтернет зі швидкістю зазначеною в п.5.1.2 цієї Угоди та наявність своєчасної оплати за телекомунікаційні послуги надані йому Провайдером включаючи підтримку Додаткового сервіс. У випадках відключення у Абонента доступу до мережі Інтернет через заборгованість та/або відмову від користування послугою доступу до мережі Інтернет, Додатковий сервіс деактивується автоматично.

5.3. Абонент має право:

5.3.1. змінювати пакети Додаткового сервісу, за умови зміни Тарифного пакету послуг доступу до мережі Інтернет, не частіше одного разу на місяць;

5.3.2. перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію від Провайдера або через Особистий кабінет;

5.3.3. звертатись у письмовій формі до Провайдера із заявами, повідомленнями і претензіями;

5.3.4. має інші права, передбачені чинним законодавством України.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА

6.1. Провайдер зобов'язується:

6.1.1. прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Додаткового сервісу;

6.1.2. розміщувати на Офіційному сайті інформацію про Додатковий сервіс, а також:

6.1.2.1 вести достовірний облік Послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг в Особистому кабінеті Абонента (за умови наявності технічної можливості).

6.1.2.2 повідомляти Абоненту про зміну умов цієї Угоди, тарифів, пакетів Додаткового сервісу, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на Офіційному сайті Провайдера;

6.1.2.3 забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Додаткового сервісу за контактними телефонами, визначеними Провайдером на Офіційному сайті.

6.1.2.4 забезпечити можливість зміни пакетів Додаткового сервісу за контактними телефонами на офіційному сайті Провайдера або через Особистий кабінет.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОНТЕНТ-ПАРТНЕРА

7.1. Контент-партнер зобов'язується:

7.1.1. надавати Провайдеру доступ до обраних Абонентом пакетів Додаткового сервісу;

7.1.2. не втручатися в господарську діяльність Провайдера;

7.2. Контент-партнер має право:

7.2.1. змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Додаткового сервісу;

7.2.2. тимчасово припиняти надання Додаткового сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на Телекомунікаційній мережі Провайдера, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;

7.2.3. тимчасово припиняти надання Додаткового сервісу через Провайдера, у випадку проведення будь-яких аварійно - ремонтних робіт, в тому числі на Телекомунікаційній мережі, але не більше 48 (сорока восьми) годин на місяць;

7.2.4. через Провайдера тимчасово припинити надання Абоненту Додаткового сервісу за цією Угодою за наявності підстав, передбачених цією Угодою або чинним законодавством;

7.2.5. через Провайдера повністю припинити надання Додаткового сервісу у таких випадках:

7.2.5.1. порушення Абонентом п. 5.1 цієї Угоди;

7.2.5.2. за наявності інших підстав, передбачених цією Угодою або чинним законодавством;

7.2.5.3. якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Додаткового сервісу;

7.2.5.4. відкликання в письмовій формі Абонентом згоди на обробку його персональних даних;

7.2.5.5. втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Контент-партнеру для забезпечення функціонування Сервісу.

8. СТРОК ДІЇ, УМОВИ ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ДОДАТКОВОГО СЕРВІСУ, РОЗІРВАННЯ УГОДИ

8.1. Ця Угода набирає чинності з моменту здійснення Плати, в тому числі за підтримку Додаткового сервісу і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цієї Угоди за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цією Угодою.

8.2. Якщо Абонент не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком до 26 (двадцять шостого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося тимчасове припинення надання Сервісу, ця Угода з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

8.3. У разі використання Абонентом Додаткового сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях ця Угода автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.

8.4. Укладання цієї Угоди з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу, визначених у Заявці, та цій Угоді.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Провайдеру або Контент-партнеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цієї Угоди, що виникли з вини Абонента.

9.2. Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.

9.3. Провайдер та Контент-партнер звільняються від відповідальності у випадках:

9.3.1. виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де знаходиться Обладнання;

9.3.2. проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом(-ами);

9.3.3. виходу з ладу Обладнання з будь-яких причин;

9.3.4. змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Додаткового сервісу, викликаних природними явищами.

9.4. Провайдер та Контент-партнер не несуть відповідальності:

9.4.1. за зміст інформації, що міститься в Додатковому сервісі;

9.4.2. за будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій;

9.4.3. якщо відсутність або низька якість доступу до Додаткового сервісу є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням;

9.4.4. за якість Додаткового сервісу і перерву в його надані у випадках:

9.4.4.1. перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв'язку або з інших причин, на які Провайдер та Контент-партнер не має змоги впливати;

9.4.4.2. нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;

9.4.4.3. інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.

9.5. У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цієї Угоди чи в зв'язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

9.6. Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Угоди та Публічного договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди - у встановленому законодавством порядку.

9.7. Заяви і скарги щодо Додаткового сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Провайдера.

9.8. Абонент розуміє і погоджується, що Провайдер та Контент-партнер не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Додаткового сервісу, який надається "В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ" (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Додаткового сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Додаткового сервісу зі сторони Провайдера та Контент-партнер).

9.9. Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Додаткового сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до Послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом).

9.10. Провайдер та Контент-партнер не несуть відповідальність за відповідність Додаткового сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Додаткового сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.

9.11. Білінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Додаткового сервісу в одиницях їх вимірювання. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Білінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.

 

arrowUp